Συνέντευξη τύπου Επιμελητηρίου Αρκαδίας για τα επιδοτούμενα Προγράμματα ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων

0
618

Για τα τρέχοντα προγράμματα μίλησε ο συνεργάτης του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και υπεύθυνος της  εταιρίας Ανάπτυξης Πελοποννήσου  «Αγαπήνωρ» κ. Νίκος Μεγρέμης, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Στην αρχή της συνέντευξης τύπου ο κ. Μεγρέμης έκανε μία σύντομη περιγραφή των προγραμμάτων τονίζοντας πως οι υποβολές για τις επενδυτικές προτάσεις συνεχίζονται. Πιο συγκεκριμένα:

  • «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και Συστημάτων Αυτοματισμού»

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 3.750.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:

  • Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως: (Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware), Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software), Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας, Δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
  • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Περίοδος υποβολής έως 24/9/2020

  • «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Σκοπός του προγράμματος Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Ανάμεσα στις επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι και ο Κλάδος των τροφίμων.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020.

Στη συνέχεια, σε ερώτημα που έγινε από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ σχετικά με τις εργασίες του προγράμματος «Open Mall» του Δήμου Τρίπολης, με συνδικαιούχο το Επιμελητήριο Αρκαδίας ο κ. Μεγρέμης ανέφερε ότι μετά το πέρας των εργασιών, που έχει αναλάβει ο Δήμος και οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη τότε αναλαμβάνει το Επιμελητήριο βάσει του αντικειμένου που του έχει ανατεθεί (τοποθέτηση τεντών και εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων, διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή & προώθηση της εμπορικής περιοχής κ.α)

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 2710 227141-2 (εσωτ.4 ) και 2710 230232.