Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου του Δήμου Μονεμβασίας

0
486

Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή συνεδρίαση, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας & της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020

Οι τηλεδιασκέψεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1.« Περί σύνταξης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π του Δήμου Μονεμβασίας».

2.«Περί κατάρτισης ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π του Δήμου Μονεμβασίας».

Αρχείο 1ης πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1.«Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».

2.«Περί ορισμού δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις».

Αρχείο 2ης πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)