Κρητικός για το Αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου: “Ένας μήνας για την τελική έγκριση της ΜΠΕ”

0
504

Μία πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε το μακρινό 2008 από την τότε δημοτική αρχή του καποδιστριακού δήμου Σκάλας με τη συνεργασία του τότε διοικητικού συμβουλίου του ΤΟΕΒ Τρινάσου και του Νομάρχη για τη δημιουργία κλειστού αρδευτικού δικτύου στον Τρίνασο παίρνει πλέον υποστατική μορφή, καθώς αγκυλώσεις που υπήρχαν στην ολοκλήρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) διευθετήθηκαν με τη διαρκή μέριμνα της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και εκ των εκάστοτε διοικητικών συμβουλιών του ΤΟΕΒ Τρινάσου και πλέον η ΜΠΕ παίρνει το δρόμο για την έγκρισή της από το Περιφερειακό Σύμβούλιο Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα διαβιβάστηκε έντυπο και ψηφιακό αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με σκοπό την εκτέλεση διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 της ΚΥΑ 1649/45/2014,  3 του Ν. 4014/2011 και 4 ενότητα Β της ΚΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013, καθώς οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες θα πρέπει εντός  τριάντα εργάσιμων ημερών να γνωμοδοτήσουν τεκμηριωμένα, κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν.4014/2011.

Στην από 3/9/2020 ερώτησή μου με Α.Π. 9198 προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη καθ’ ύλην αρμόδιο για την χρηματοδότηση του έργου ανέλυσα όλο το ιστορικό από την ένταξη του έργου με την ονομασία «Αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου Ν. Λακωνίας» στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007 – 2013» μέχρι σήμερα, ενώ του παρέδωσα και αναλυτικό φάκελο με όλα τα στοιχεία και την ιστορία του έργου. Συνοπτικά η ιστορική διαδρομή έχει ως εξής:

  • Ένταξη του έργου με την ονομασία «Αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου Ν. Λακωνίας» στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007 – 2013»
  • Στη συνέχεια, το 2011, μετά και από κάποιες τροποποιήσεις, ανατίθεται μελέτη, προκειμένου να συνταχθεί προμελέτη και στη συνέχεια οριστική μελέτη, για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου.
  • Το 2013 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα του κλειστού Αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β.  Τρινάσου, έπειτα από παρέμβαση του τότε Δημάρχου Ευρώτα κ. Γιάννη Γρυπιώτη, ο οποίος είχε επισημάνει τον άμεσο κίνδυνο ερημοποίησης της ευρύτερης περιοχής, ενεργοποιείται και προχωρά στην προέγκριση  του 1ο υποέργου «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Τρινάσου Ν. Λακωνίας ».
  • Το 2016 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδει την ΑΔΑ ΨΘ4Χ4653ΠΓ-1Γ4 με Θέμα: Απόφαση συνέχισης της πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Τρινάσου Ν. Λακωνίας » του Μέτρου 125Α1 του ΠΑΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 179583 και κωδικό ΣΑΕ 2009ΣE8180022, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).
  • Το 2017 Δημοσιεύθηκε η ΑΔΑ 6ΗΚ44653ΠΓ-ΥΒ6, από την υπηρεσία (στις 19-01-2017). Αναφέρεται στην προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (παράταση προθεσμίας) του 1ου υποέργου της πράξης «Αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου Ν. Λακωνίας» του Μέτρου 4, υπομέτρου 4.3, δράση 1 του ΠΑΑ 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 179583.
  • Τέλος το 2019 προωθήθηκε η ΜΠΕ και αναμένεται η Άδεια Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Το έργο μετά από μια σειρά ενεργειών εμπλεκομένων φορέων και προσώπων μπαίνει σε δρόμο υλοποίησης. Ένα έργο που οραματίστηκαν η τότε δημοτική αρχή και το διοικητικό συμβούλιο του ΤΟΕΒ, το οποίο θα δώσει ζωτικές λύσεις για όλη την ευρύτερη περιοχή.

Προχωράμε για το καλό της Λακωνίας!