Δωρεάν επανασύνδεση και δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ομάδες πληττόμενες από την πανδημία»

0
562

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

με τίτλο:

 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης»

Θέμα: «Δωρεάν επανασύνδεση και δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πληθυσμιακές ομάδες πληττόμενες από την πανδημία».

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόσφατη κρίση της πανδημίας  που βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να δημιουργήσει υψηλά ποσοστά ύφεσης της οικονομίας, έπληξε βίαια, λόγω της ίδιας της φύσης της και των μέτρων υγειονομικής προστασίας που επέβαλε, τα εισοδήματα μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. Πόσο μάλλον που και πριν τον κορωνοϊό, λόγω της ύφεσης, πολλοί πολίτες είχαν ήδη υποστεί σημαντικές μειώσεις των εισοδημάτων τους. Από την πανδημία πλήττονται, επιπλέον των κοινωνικών στρωμάτων που βρίσκονταν ήδη στο όριο της φτώχειας και της ακραίας φτώχειας, και κοινωνικά στρώματα που πριν την πανδημία διατηρούσαν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Η στήριξη, με τα μέχρι στιγμής ληφθέντα ανεπαρκή μέτρα, αποκλειστικά και μόνον εργαζομένων και επιχειρήσεων, αφήνει εκτός ενίσχυσης ή με ελλιπή ενίσχυση μεγάλο τμήμα πληττόμενου πληθυσμού που καλείται να αντιμετωπίσει αυξημένες ανάγκες διαβίωσης με μειωμένους πόρους. Άμεση συνέπεια της διαμορφωθείσας κατάστασης είναι η αύξηση της ενεργειακής φτώχειας, της αδυναμίας δηλαδή των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την ομαλή διαβίωσή τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους, να συσσωρεύουν χρέη και να υφίστανται διακοπή της παροχής, όπως φαίνεται να συμβαίνει ήδη σε χιλιάδες περιπτώσεις.

Κινδυνεύουμε να επανέλθουμε στις δραματικές καταστάσεις που ζήσαμε στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης όπου βιώσαμε ακραίες περιπτώσεις φτώχειας, με κόστος ακόμα και ανθρώπινης ζωής, λόγω διακοπής των ηλεκτρικών παροχών.

Προξενεί κατάπληξη η αδράνεια που επιδεικνύει η κυβέρνηση σε αυτόν τον τομέα, η οποία δεν ενίσχυσε καθόλου τα νοικοκυριά εν μέσω πανδημίας όπως έπραξαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ακριβώς για να προλάβουν την κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου και την ενεργειακή φτώχεια. Μέχρι σήμερα παρά τις ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργού δεν έχει ενεργοποιηθεί ούτε το Ταμείο Επανασυνδέσεων του  άρθρου 36 του ν.4508/2017, το οποίο έχει ανακοινωθεί με περιορισμένο οικονομικό μέγεθος και δεν θα καλύπτει παρά μόνο το κόστος επανασύνδεσης σε λίγα νοικοκυριά 

Γι αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η άμεση παρέμβαση του κράτους σε τέσσερις τομείς:

α. Τη δωρεάν επανασύνδεση των κομμένων παροχών

β. Τη δωρεάν παροχή ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος 150-300 kw/μηνιαίως ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού έως το τέλος του 2020 και την ένταξή αυτών σε κοινωνικό τιμολόγιο

γ. Τη ρύθμιση των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, αρχής γενομένης από 1/1/2022

δ. την απαγόρευση διακοπή της  παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στους δικαιούχους

Δικαιούχοι των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα είναι:

Μονοπρόσωπα και μονογονεϊκά νοικοκυριά  που κατά την περίοδο 1/3/2020 – 30/6/2020  είχαν σημαντική μείωση των εισοδημάτων τους και διμελή και πολυπρόσωπα νοικοκυριά  που περιλαμβάνουν μέλη τα οποία ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: άτομα με αναπηρία, άνεργοι, εποχικοί εργαζόμενοι, εργαζόμενοι με μπλοκάκι, εργαζόμενοι με εργόσημο, εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού. Προϋπόθεση ένταξης των νοικοκυριών στις προτεινόμενες διατάξεις είναι να έχουν αποδεδειγμένα υποστεί μείωση εισοδημάτων και μέλη τους να έχουν εξαιρεθεί από τις εφαρμοσθείσες ενισχύσεις κατά των συνεπειών της πανδημίας.

Ειδικά για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και τα μονογονεϊκά νοικοκυριά  που στηρίζονται σε ένα μόνο εισόδημα, λαμβάνεται μέριμνα και  καθίστανται δικαιούχοι των ως άνω παροχών ακόμη κι αν έχουν λάβει κρατική ενίσχυση με την προϋπόθεση ότι τα συνολικά εισοδήματά τους των τελευταίων 4 μηνών είναι έως 2.000 ευρώ.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

΄Αρθρο…

  1. Στα νοικοκυριά της παρ. 4 του παρόντος τα οποία την περίοδο 1/3/2020 – 30/6/2020 υπέστησαν μείωση των εισοδημάτων τους λόγω της πανδημίας, παρέχεται για το έτος 2020 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος 150-300  kwh μηνιαίως, ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού.
  2. Τα νοικοκυριά της παραγράφου 4 εντάσσονται αυτοδίκαια έως 31/12/2020 στην τιμολόγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΚΟΤ Β, τόσο για την δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος όσο και για την υπερβάλλουσα αυτής χρέωση. Νοικοκυριά που είναι ήδη ενταγμένα στην τιμολόγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΚΟΤ Α παραμένουν σε αυτή.
  3. Σε περιπτώσεις νοικοκυριών της παραγράφου 4 των οποίων η παροχή έχει διακοπεί έως και την ισχύ της παρούσας διάταξης η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν.4508/2017, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται αρχής γενομένης από 1/1/2022. Αντιστοίχως δεν γίνεται διακοπή παροχής ρεύματος στα ως άνω νοικοκυριά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ρυθμίζονται αρχής γενομένης από 1/1/2022.
  4. Στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως 3 παρόντος εντάσσονται:

α) μονοπρόσωπα νοικοκυριά που κατά την περίοδο 1/3/2020 – 30/6/2020 είχαν συνολικό εισόδημα έως 2.000 € ,

β) μονογονεϊκά νοικοκυριά που κατά την περίοδο 1/3/2020 – 30/6/2020 είχαν συνολικό εισόδημα έως 2.000,

γ) διμελή και πολυμελή νοικοκυριά τα οποία περιλαμβάνουν μέλη που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες της παρ.5 και κατά το διάστημα 1/3/2020-30/6/2020 υπέστησαν  αποδεδειγμένα μείωση εισοδημάτων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και  μέλη τους δεν εντάχθηκαν στα μέτρα ενίσχυσης, που προέβλεπαν οι διαδοχικές ΠΝΠ.

  • Οι  κατηγορίες δικαιούχων της περίπτωσης γ΄ της παρ.4 είναι τα άτομα με αναπηρία, οι άνεργοι, οι εποχικοί εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, οι εργαζόμενοι με εργόσημο,  οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης ,οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού.
  • Η χρηματική αξία των παροχών της παραγράφου 1 δεν συνυπολογίζεται ως προς την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα που χορηγείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.
  • Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών  καθορίζονται οι ακριβείς προϋποθέσεις και όροι εφαρμογής, η διαδικασία αιτήσεων και έγκρισης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και γενικά κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
  • Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας συμφωνούνται οι ακριβείς όροι και οι προϋποθέσεις ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της παρ.3 και της καταβολής στους παρόχους, του κόστους του δωρεάν ρεύματος των παρ. 1 και 2 .

                                                                                       Αθήνα 20 Ιουλίου 2020

Οι προτείνοντες βουλευτές

Θεανώ Φωτίου

thumbnail_signature-final

Σωκράτης Φάμελλος

Χαρούλα( Χάρα) Καφαντάρη