H υπογραφή της νέας σύμβασης ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα θα είναι άκυρη

0
141

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ»

           Αναγκάζομαι και πάλιν να εκδώσω Δελτίο Τύπου προς ενημέρωση των πολιτών.

            Επανειλημμένα, ως Δικηγορικό Γραφείο, που εκπροσωπεί Δήμους, Συλλόγους και κατοίκους Πελοποννήσου,  έχουμε απευθυνθεί στα Μέσα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και όχι μόνον, με Δελτία Τύπου και Συνεντεύξεις, δια ζώσης και τηλεοπτικά,  με αποδέκτη  τους κατοίκους της, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για τα απορρίμματά τους (σε  σχέση με άλλες χώρες), με βλάβη της υγείας τους από τους ΧΥΤΥ συμμείκτων σε απαγορευτική απόσταση και τους ρύπους των φορτηγών που θα διασχίζουν τους εθνικού δρόμους αλλά και οικισμούς σε απόσταση και 80, περίπου,  μέτρων,  κάθε τρία λεπτά, με  καταστροφή του περιβάλλοντος και σε  περιοχή NATURA, με μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα «προστατευομένων υδάτων», με μεγάλες παραβιάσεις της εθνικής και ενωσιακής  νομοθεσίας, όπως ακριβώς εκτίθεται στα δικόγραφά μας.     

Πράγματι,  το «αυθάδες» και «σκανδαλώδες»,  Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ», αφορά σε διαχείριση συμμείκτων  απορριμμάτων, με Φορέα, δήθεν, Υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου και Κύριο του Έργου, τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου   (ΦοΔΣΑ  Πελοποννήσου).     

          Για όλα αυτά, έχουμε προσφύγει  με δικόγραφα, Εξωδίκους Δηλώσεις, έγγραφα κ.λπ. κατά τα νόμιμα  σε όλους τους εμπλεκόμενους  Φορείς  (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργεία κ.λπ) και Δικαστήρια (Διοικητ. Εφετείο Τρίπολης κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου ακόμη εκκρεμεί η ολοκλήρωση του Προσυμβατικού Ελέγχου, ως προς τη σημερινή φερόμενη Ανάδοχο, με συνέπεια εάν και ότε υπάρξει θέμα πληρωμής, αυτή να μην μπορεί να γίνει, ένεκα της μη πληρώσεως του Προσυμβατικού Ελέγχου.       Ακόμη,  γνωρίζουν άπαντες, ότι έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με Αιτήσεις Ακυρώσεως Δήμων, Πολιτιστικών Συλλόγων και φυσικών προσώπων και προσφάτως και με Αίτηση Αναστολής, συμπεριλαμβανομένου και αιτήματος  Προσωρινής Διαταγής.

      Και ενώ επίκειται, η έκδοση προσωρινής Διαταγής, η Περιφέρεια προσπαθεί να πιέσει διαδικασίες, ώστε άρον-άρον να κηρυχθεί η, άνευ νομίμων προϋποθέσεων,  έναρξη της ισχύος της Συμβάσεως ΣΔΙΤ και να δημιουργούνται εντυπώσεις.

    Τέλος, έχουν, ήδη, γίνει και Μηνυτήριες  Αναφορές. Μία από αυτές έχει προχωρήσει στη διαδικασία και παραπέμπονται στο ακροατήριο κάποιοι, που με «εικονικά» συμβόλαια προσπάθησαν να φανούν νόμιμοι και να εξαπατήσουν, αλλά και να παραβιάσουν την Πράξη Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών (ΠΥΔΠ) , ότι δήθεν είναι κύριοι, των εκτάσεων.

         Έτσι, πήραν το Διαγωνισμό και «πληρώθηκαν» οι Όροι της Π.Υ.Δ.Π., ενώ παλαιότερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου με Αποφάσεις της, που έχουν προσβληθεί στο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχε εγκρίνει  ομόφωνα τη νομότυπη «πλήρωση» των Όρων. 

     Απαντώντας,  στην από 21/01/2021 «πομπώδη»,  αλλά και «πρόχειρη»  Ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, διευκρινίζουμε, ότι δεν πρόκειται για την υπογραφή της Σύμβασης ΣΔΙΤ.

           Όλοι θυμούνται,  ότι η Σύμβαση είχε υπογραφεί στις 14/06/2018, δηλαδή πριν, περίπου, 32 μήνες.  Προφανώς, η Ανακοίνωση αναφέρεται στην Έναρξη Ισχύος της Συμβάσεως περί της οποίας προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 2 αυτής.

            Πέραν του γεγονότος, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις  για την κήρυξη αυτή, δηλαδή της Έναρξης ισχύος της Συμβάσεως, σύμφωνα με το  άρθρο 6 παρ. 1 αυτής, εφόσον δεν έχει  αποκτήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή  του συνόλου των Χώρων του Έργου από την Ανάδοχο  Εταιρία, η οποία βαρύνεται, ως γνωστό, με «εικονικά» συμβόλαια σε ποσοστό μεγαλύτερο του ημίσεως των Χώρων του Έργου σε Παλαιόχουνη Αρκαδίας, το μεγάλο πρόβλημα της είναι ότι έχει εκπέσει από την αρμοδιότητα που της μετεβίβασε ο ΦοΔΣΑ  με τις αριθμ. 5 και 7/2017 αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου.

            Πράγματι, έχει λήξει από 14 Ιουλίου του 2020 η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΦοΔΣΑ, η οποία παρά τον ψευδεπίγραφο τίτλο της, απετέλεσε την «εκχώρηση» των δικαιωμάτων του ΦοΔΣΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων, με τις άνω αποφάσεις του. Αυτή υπεγράφη στις 14/06/2018, την ίδια ημέρα με την Σύμβαση ΣΔΙΤ και είχε μέγιστη 28μηνη αποκλειστική διάρκεια, κατά το άρθρο 4 αυτής και ειδικά 25 μήνες μετά την υπογραφή και της Σύμβασης ΣΔΙΤ από τα εμπλεκόμενα  μέρη για την υλοποίηση του Έργου, δηλαδή την Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης,   Ανώνυμη Εταιρεία   «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με μοναδική Μέτοχο την Εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.   ΕΛΗΞΕ, ΠΛΕΟΝ, ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ,  ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ, με αποτέλεσμα την έκπτωση της Αναδόχου.

                ΣΥΝΕΠΩΣ, ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΕΞΑΡΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦοΔΣΑ.  Το ιστορικό της αρμοδιότητας αυτής και το νομικό της πλαίσιο έχει αναφερθεί πλειστάκις και δεν θα κουράσουμε άλλο.

             Το  αποτέλεσμα είναι, ότι η Περιφέρεια είναι πλέον αναρμόδια στο να συνάπτει, μη υπαρχούσης  εκχωρήσεως από ΦοΔΣΑ, οιαδήποτε νομική ενέργεια σχετική με την άνω Σύμβαση, ΑΦΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΕΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ.

           ΕΠΟΜΕΝΩΣ,  ΑΚΥΡΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΝΕΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (!) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΔΙΤ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΘΑ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΣΥΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ,  ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ  ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΔΙΤ.

          Συνεπώς, η Ανακοίνωση της Περιφέρειας κείται εκτός νομικού πλαισίου.

Αθήνα, 27/01/2021.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος Αθηνών.