Ψήφισμα για το θάνατο του Χαράλαμπου Πίττα, πρώην Δημάρχου Μόρφου Κύπρου

0
123

Από το 20ο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021.
Στη Σπάρτη σήμερα στις 19 του μηνός Μαϊου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.8677/14-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο, στους δημοτικούς συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν.4555/2018.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06-11-2020), τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.πρωτ.18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), εγκ.40/αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), αριθ.πρωτ.60249/22-09-2020, ΔΙΔΑΔ/ /Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), αριθ.πρωτ.77233/13-11-2020/εγκ.426 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1), ΔΙΔΑΔ/ /Φ69/141/οικ.1387/25-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4), ΔΙΔΑΔ/Φ69/141/οικ.1813/01-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1), ΔΙΔΑΔ/Φ69/141/οικ.4166/08-03-2021 (ΑΔΑ: 93ΓΗ46ΜΤΛ6-4Α0), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/ /οικ.4600/16-3-2021 (ΑΔΑ:67Β046ΜΤΛ6-156), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/149/οικ.5132/23-3-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΤΧ46ΜΤΛ6-ΣΔΗ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/151/οικ.5525/29-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΠ646ΜΤΛ6-89Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/154/ /οικ.6020/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΒΔ46ΜΤΛ6-6Ψ3), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/155/οικ.6602/13-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΖΝΗ46ΜΤΛ6-ΕΟΟ), την ΚΥΑ.Δ1α/Γ.Π.οικ.24489/16.04.2021 (ΦΕΚ.1558/17.04.2021 τ.Β’), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/20-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/157/οικ.7330/23-04-2021 (ΑΔΑ: 647Δ46ΜΤΛ6-0ΝΞ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οικ.7423/06-04-2021 (ΑΔΑ: Ω29Ο46ΜΤΛ6-ΔΘΝ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ.8032/10-05-2021 (ΑΔΑ: Ω1Γ46ΜΤΛ6-50Ξ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/161/οικ.8599/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ)
Καθήκοντα προέδρου Δ.Σ. εκτελεί ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ.Καρμοίρης Ιωάννης, λόγω απουσίας του προέδρου του Δ.Σ. κ. Μοιράγια Σπυρίδωνα.
Επί συνόλου «41» μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρμοίρης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 1. Μοιράγιας Σπυρίδων (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Γρηγόρη Δήμητρα (Γραμματέας Δ.Σ.) 2. Αργειτάκος Δημήτριος
3. Αγαθίας Παναγιώτης 3. Βλήτας Νικόλαος
4. Αναστασάκος Ηλίας 4. Καπονικολός Δημήτριος
5. Αποστολάκος Δημήτριος 5. Κοντάκος Ηλίας
6. Αργειτάκος Σταύρος
7. Βαγιακάκου –Δογαντζή Αδαμαντία
8. Βακαλόπουλος Μιχαήλ
9. Βαλιώτης Ευάγγελος
10. Βλάχος Γεώργιος
11. Βουνάσης Αλέξανδρος
12. Δαράκη Ελένη
13. Δεδεδήμου Γεωργία
14. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία
15. Καλομοίρης Αντώνιος
16. Κανακάκος Χρήστος
17. Κανελλόπουλος Γεώργιος
18. Καράντζαλη–Παπασταθάκη Παναγιώτα
19. Καρλαύτης Αθανάσιος
20. Κονίδης Γεώργιος του Βασ.
21. Κονίδης Γεώργιος του Ιωαν.
22. Κουρεμπής Γεώργιος
23. Κουρτσούνης Παναγιώτης
24. Κυριακούλιας Παναγιώτης
25. Μαντζουράνης Ιωάννης
26. Μενούτης Βασίλειος
27. Μιχελόγγονας Αθανάσιος
28. Μπουγάδης Χρήστος
29. Παπανικολάου Δήμητρα
30. Πατσιλίβας Θεμιστοκλής
31. Πλειώτας Χρήστος
32. Πριστούρης Παναγιώτης
33. Σουμάκης Ιωάννης
34. Σταμάτης Κων/νος
35. Τσούκλερης Νικόλαος
36. Φλώρος Νικόλαος

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Δούκας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Αθανασοπούλου -Καλιαμούρη Μαρία- Σελλασίας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Κακούρος Δημοσθένης – Σπαρτιατών, Φλώρος Γεώργιος – Αγ. Αναργύρων, Σούπος Γεώργιος – Αγ.Ειρήνης, Ρασσιάς Αθανάσιος – Αγ.Ιωάννου, Ρούμπος Γεώργιος – Αγ.Κων/νου, Σουχλέρης Γεώργιος – Αγόριανης, Ροζακλής Γεώργιος – Αγριάνων, Ζάβρας Παναγιώτης – Αλευρούς, Κόνιαρης Κωνσταντίνος – Αμυκλών, Τριανταφυλλάκος Αντώνιος – Αναβρυτής, Γεωργακάκος Νικόλαος – Ανωγείων, Λαμπριανάκος Παναγιώτης – Άρνης, Φριντζίλας Εμμανουήλ – Αφυσσού, Μάρκος Αναστάσιος – Βαμβακούς, Στρίφας Κυριάκος – Βαρβίτσας, Φουρτούνης Παναγιώτης – Βασσαρά, Δικαιάκος Παναγιώτης – Βασιλικής, Τσάκωνας Κων/νος- Βορδόνιας, Καρράς Σωτήριος – Βουτιάνων, Δημαράς Ιωάννης – Βρεσθένων, Γιάνναρης Νικόλαος – Γεωργιτσίου, Γερόντζος Κωνσταντίνος – Γκοριτσάς, Κρητσιμηλιός Γεώργιος – Γοράνων, Σάλαρης Γεώργιος – Θεολόγου – Γερόντζος Ανάργυρος- Καλλονής, Κορίνης Νικόλαος – Καλυβίων Σοχάς, Αναστασάκος Σαράντος – Καμινίων, Ντεβέκος Γεώργιος – Καρυών, Λαγανάς Βασίλειος – Καστορείου, Παπαδημητράτος Αναστάσιος – Κεφαλά, Βλαχάκης Λεωνίδας – Κλαδά, Παπαθεοδώρου Κων/νος – Κονιδίτσας, Κουτράκος Ηλίας – Λευκοχώματος, Παπαλυμπέρης Νικόλαος – Λογκανίκου, Σουλτάνης Ανδρέας – Λογγάστρας, Βλαχοκωνσταντής Γεώργιος – Μαγούλας, Σκρουμπέλος Δημήτριος – Μυστρά, Πιερρουτσάκος Αριστομένης – Ξηροκαμπίου, Ναστάκος Παρασκευάς – Παλαιοπαναγιάς, Σταυράκος Περικλής – Παρορείου, Ρασσιάς Ιωάννης– Πελλάνας, Κουρεμπής Αριστείδης- Περιβολίων, Δέδε Θεοδώρα–Πλατάνας, Νικολακάκος Κωνσταντίνος – Πολοβίτσης, Λεοντσίνης Μιχαήλ– Ποταμιάς, – Κούρος Παύλος – Σκούρας, Τσάκωνα Μαρία – Σουστιάνων, Ριζάκος Αθανάσιος – Σπαρτιάς, Μπέκελης Ιωάννης – Τραπεζαντής Μαυρακάκος Χρήστος – Τρύπης, Παναγάκης Ιωάννης- Χρυσάφων

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ.
Ο δημοτικός σύμβουλος Μιχελόγγονας Αθανάσιος συνδέθηκε κατά τη συζήτηση των ανακοινώσεων
Ο δημοτικός σύμβουλος Πλειώτας Χρήστος συνδέθηκε κατά τη συζήτηση των ανακοινώσεων
Η δημοτική σύμβουλος Παπανικολάου Δήμητρα συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο δημοτικός σύμβουλος Αργειτάκος Σταύρος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών και Συλλογικών Οργάνων κ.Ασπασία Βέργαδου

Η συνεδρίαση βιντεοσκοπήθηκε και μαγνητοφωνήθηκε με ευθύνη του Προέδρου του Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ψήφισμα για το θάνατο του Χαράλαμπου Πίττα, πρώην Δημάρχου Μόρφου Κύπρου

 

 

Σπάρτη 18 Μαΐου 2021

Π Ρ Ο Σ
κ. Σπυρίδωνα Μοιράγια
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλώ όπως συζητηθεί ως ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ η έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Χαράλαμπου Πίττα, πρώην Δημάρχου Μόρφου Κύπρου

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 16 Μαΐου 2021, απεβίωσε στην Κύπρο, ο πρώην Δήμαρχος Μόρφου Χαράλαμπος Πίττας.
Ο Δήμος Μόρφου είναι αδελφοποιημένος με τον Δήμο Σπάρτης, από το έτος 1993.
Ο Χαράλαμπος Πίττας ήταν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου για 25 συνεχόμενα χρόνια, και Δήμαρχος Μόρφου για τρείς συνεχείς θητείες.
Ήταν ο άνθρωπος που συνέδεσε όσο κανένας άλλος το όνομά του με την κατεχόμενη πόλη της Μόρφου.

Ήταν πρωτοστάτης του αγώνα για επιστροφή των Μορφιτών στην κατεχόμενη γη τους και δεν σταμάτησε ούτε λεπτό τον αγώνα που ξεκίνησε με όλους τους Μορφίτες από τον Αύγουστο του 1974.
Εργάστηκε ακούραστα και με ανιδιοτέλεια για την αγαπημένη του Μόρφου και πρόσφερε τα πάντα στη διατήρηση της μνήμης της.
Δεν άντεξε όμως να δει την πολυπόθητη ημέρα της επιστροφής.
Έπραξε όμως στο ακέραιο το καθήκον του για τον τόπο του, που αγάπησε βαθιά και υπηρέτησε με αφοσίωση καθ΄όλη τη διάρκεια του βίου του.
Ο Χαράλαμπος Πίττας θα αποτελεί πηγή έμπνευσης και παράδειγμα για όλους τους νεώτερους Μορφίτες αλλά και για όλους εμάς.
Η απουσία του είναι μια μεγάλη απώλεια για την Μόρφου και τους Μορφίτες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποτίσει τον απαιτούμενο φόρο τιμής στον εκλιπόντα πρώην Δήμαρχο Μόρφου Χαράλαμπο Πίττα και να αποδώσει την πρέπουσα τιμή σε αυτόν θα πρέπει να αποφασίσει για την σύνταξη σχετικού ψηφίσματος και να :
• Εκφράσει την βαθιά του θλίψη για την απώλεια του αείμνηστου πλέον πρώην Δημάρχου Μόρφου, Χαράλαμπου Πίττα, ο οποίος με την προσωπική και την πολιτική προσφορά του τίμησε τον τόπο του.
• Διατυπώσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια του προς την οικογένεια του εκλιπόντος .
• Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Να σταλεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον αδελφοποιημένο Δήμο Μόρφου καθώς και στην οικογένεια του εκλιπόντος.
• Να αναρτηθεί το ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης και στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Ο επικεφαλής της παράταξης

Βαγγέλης Βαλιώτης

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο , αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία,
• την ανωτέρω εισήγηση , τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και του δημάρχου
• τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4555/2018

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι : Ομόφωνα

• Να εκφράσει την βαθιά του θλίψη για την απώλεια του αείμνηστου πλέον πρώην Δημάρχου Μόρφου, Χαράλαμπου Πίττα, ο οποίος με την προσωπική και την πολιτική προσφορά του τίμησε τον τόπο του.

• Να διατυπώσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια του προς την οικογένεια του εκλιπόντος .

• Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Να σταλεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον αδελφοποιημένο Δήμο Μόρφου καθώς και στην οικογένεια του εκλιπόντος.

• Να αναρτηθεί το ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης και στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Καρμοίρης Ιωάννης

 

 

Ακριβές απόσπασμα
Σπάρτη ……/…-05-2021
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Σπυρίδων Γ. Μοιράγιας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γρηγόρη Δήμητρα (Γραμματέας Δ.Σ.), Αγαθίας Παναγιώτης, Αναστασάκος Ηλίας, Αποστολάκος Δημήτριος, Αργειτάκος Σταύρος, Βαγιακάκου –Δογαντζή Αδαμαντία, Βακαλόπουλος Μιχαήλ, Βαλιώτης Ευάγγελος, Βλάχος Γεώργιος, Βουνάσης Αλέξανδρος, Δαράκη Ελένη, Δεδεδήμου Γεωργία, Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία, Καλομοίρης Αντώνιος, Κανακάκος Χρήστος, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Καράντζαλη–Παπασταθάκη Παναγιώτα, Καρλαύτης Αθανάσιος, Κονίδης Γεώργιος του Βασ., Κονίδης Γεώργιος του Ιωαν., Κουρεμπής Γεώργιος, Κουρτσούνης Παναγιώτης, Κυριακούλιας Παναγιώτης, Μαντζουράνης Ιωάννης, Μενούτης Βασίλειος, Μιχελόγγονας Αθανάσιος, Μπουγάδης Χρήστος, Παπανικολάου Δήμητρα, Πατσιλίβας Θεμιστοκλής, Πλειώτας Χρήστος, Πριστούρης Παναγιώτης, Σουμάκης Ιωάννης, Σταμάτης Κων/νος, Τσούκλερης Νικόλαος, Φλώρος Νικόλαος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Αθανασοπούλου -Καλιαμούρη Μαρία- Σελλασίας