Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

0
93

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Λακωνίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η αριθμ.534/13-3-2023 ( ΑΔΑ:6Σ7Ζ4653ΠΓ-669),πρόσκληση για τη δράση 4.1.5 με θέμα« Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022 και καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα εμπορικού δικαίου να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο htpp:/www.ependyseis.gr κατά το διάστημα από 15/3/2023 έως 16/5/2023 και ώρα 13.00
Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.ppel.gov.gr και το θεσμικό πλαίσιο της δράσης περιγράφεται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ.427/02-03-2023 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ/Β΄/1414/9-3-2023) και έχει αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr
Oι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται και στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Λακωνίας και στο τηλ.2731363321

Με Εντολή Περιφερειάρχη
Παναγιώτη Ε. Νίκα
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης

Μ.ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ