Ρυθμίστε ευνοϊκά τις οφειλές σας στο Δήμο Μονεμβασίας

0
177

Από το Δήμο Μονεμβασίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110-117 Ν. 4611/2019 παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου δηλ. μέχρι 17-7-2019. Για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου δηλ. μέχρι 17-9-2019.
Οι οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις (έως 100) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα, ως εξής:
• Εφάπαξ με απαλλαγή 100%
• σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή 70%
• σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%
• σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή 80%
• σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή 60%
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) €.
Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται
– αν δεν καταβληθούν 3 συνεχόμενες δόσεις ή η τελευταία καθυστερήσει πάνω από 3 μήνες
-στην περίπτωση που δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων
-όταν υποβληθούν αναληθή στοιχεία για να χορηγηθεί ρύθμιση
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι με τον παραπάνω Νόμο υπάρχει η δυνατότητα αρχικής δήλωσης παλαιών εκκρεμοτήτων σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στην καταβολή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και τέλους παρεπιδημούντων προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία το αργότερο μέχρι 10-7-2019 προκειμένου να είναι δυνατή η ταμειακή βεβαίωση της οφειλής και κατ΄ επέκταση η υπαγωγή της στη ρύθμιση
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα κάθε Δημοτικής Ενότητας και στο Δημαρχείο στους Μολάους.