Ποιοι εκλέγονται στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ελαφονήσου

0
61

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελαφονήσου συνήλθε σε δια ζώσης τακτική, ειδική συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’ αρ. 1766/22-12-2023 πρόσκλησης του συμβούλου του συνδυασμού ΝΕΑ ΠΝΟΗ του εκλεγέντος δημάρχου, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Αρώνη Μιχαήλ, που περιήλθε κατά τα οριζόμενα με αποδεικτικό στο κάθε μέλος χωριστά και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΚΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ύστερα από τις διατάξεις του Ν 5056/2023. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού εκτός της συμμετοχής Δημάρχου, ήταν επίσης:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝ.

ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΤ. PETROVA ΣΜΥΡΝΙΟΥ GALINA

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ.

ΜΕΛΑ ΜΑΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓ.

ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ.

ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡ.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛ.

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ ΜΙΧ.

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΣ.

ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.

Μετά την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου η νεοεκλεγείσα πρόεδρος κ. Μελά Ματίνα, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της δημοτικής επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην δημοτική επιτροπή:

Η παράταξη της πλειοψηφίας δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη,

Οι παρατάξεις της μειοψηφίας δικαιούνται (2) εκλεγόμενα μέλη.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε την παράταξη του δημάρχου και συνολικά τις παρατάξεις της μειοψηφίας να καταρτίσουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια (πλειοψηφίας – μειοψηφίας), με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στη δημοτική επιτροπή.

Ακολούθως, κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του δημάρχου και τους δημοτικούς συμβούλους των παρατάξεων της μειοψηφίας να προσέλθουν για να ψηφίσουν τους υποψηφίους τους.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του δημάρχου “ΝΕΑ ΠΝΟΗ” έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεκτέα μέλη της δημοτικής επιτροπής (5) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Αρώνης Μιχαήλ, Αρώνη Μαρία, Μέντης Χριστόφορος Α, Μέντης Χριστόφορος Γ., Ψαρομμάτης Γεώργιος

Από τους δημοτικούς συμβούλους των παρατάξεων της μειοψηφίας, “ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” και “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ” έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεκτέα μέλη της δημοτικής επιτροπής (τέσσερις) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Αρώνης Αντώνιος, Λιάρου Ευσταθία, Λιάρος Γεώργιος και Λιάρος Χαράλαμπος.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της δημοτικής επιτροπής.

Κάθε σύμβουλος της παράταξης του δημάρχου ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται η παράταξη στην επιτροπή. Αντίστοιχα, κάθε σύμβουλος από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούνται οι παρατάξεις της μειοψηφίας στην επιτροπή.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, διαπιστώθηκαν από το προεδρείο τα ακόλουθα:

Α. Από την Παράταξη “ΝΕΑ ΠΝΟΗ”

η υποψήφια Αρώνη Μαρία έλαβε 6 ψήφους,

ο υποψήφιος Αρώνης Μιχαήλ έλαβε 4 ψήφους

ο υποψήφιος Μέντης Χριστόφορος Α. έλαβε 3 ψήφους

ο υποψήφιος Μέντης Χριστόφορος Γ. έλαβε 2 ψήφους

ο υποψήφιος Ψαρομμάτης Γεώργιος έλαβε 1 ψήφο

Συνεπώς, από την παράταξη του δημάρχου τις δύο έδρες της δημοτικής επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι:

Τακτικά μέλη: 1. Αρώνη Μαρία 2. Αρώνης Μιχαήλ

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι τρεις υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου, ως ακολούθως: 1.Μέντης Χριστόφορος Α, 2. Μέντης Χριστόφορος Γ., 3. Ψαρομμάτης Γεώργιος Κ.

Β. Από τις Παρατάξεις της μειοψηφίας “ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” και “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ”

ο υποψήφιος Αρώνης Αντώνιος, έλαβε δύο ψήφους

ο υποψήφιος Λιάρος Χαράλαμπος έλαβε δύο ψήφους,

ο υποψήφιος Λιάρου Ευσταθία έλαβε δύο ψήφους και

ο υποψήφιος Λιάρος Γεώργιος δεν έλαβε καμία ψήφο,

Επειδή οι τρεις σύμβουλοι ισοψήφισαν με δύο ψήφους έκαστος, διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ τους.

Από την κλήρωση αναδείχθηκαν ως

Τακτικά μέλη: 1.Λιάρος Χαράλαμπος 2. Αρώνης Αντώνιος

Αναπληρωματικό: 1.Λιάρου Ευσταθία,

Συνοψίζοντας, ο πρόεδρος ανακοίνωσε στο δημοτικό συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγομένων μελών της δημοτικής επιτροπής για τη θητεία από 2.1.2024 έως την 30η Ιουνίου 2026 ως εξής:

Τακτικά μέλη παράταξης δημάρχου : 1. Αρώνη Μαρία και 2. Αρώνης Μιχαήλ

Αναπληρωματικά μέλη παράταξης δημάρχου: 1 Μέντης Χριστόφορος Α, 2. Μέντης Χριστόφορος Γ., 3. Ψαρομμάτης Γεώργιος Κ.

Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας : 1.Λιάρος Χαράλαμπος 2. Αρώνης Αντώνιος

Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας: 1. Λιάρου Ευσταθία,

Ύστερα από τα παραπάνω ολοκληρώθηκε η διαδικασία και λύθηκε η συνεδρίαση

Η Εκλογή δημοτικής επιτροπής, αποτελεί ακριβές απόσπασμα της 1ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ελαφονήσου που έγινε στις 2-1-2024 και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΑ ΜΑΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝ. ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΤ.

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ. ΜΕΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓ.

ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡ.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ ΜΙΧ.

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΣ. ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.