Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

0
494

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΘΕΩΡΙΑ, ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020)

 Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για δεύτερη χρονιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλo: «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Α. «Θεατρολογία»

Β. «Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές»

      Η ελάχιστη χρονική διάρκεια  για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Για τον τελικό καθορισμό των ημερών πραγματοποίησης των μαθημάτων θα ληφθεί υπόψη η διαθεσιμότητα των διδασκόντων και των μεταπτυχιακών φοιτητών ανάλογα με την ειδίκευση.

     Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και συνεκτίμηση των υπολοίπων προσόντων σύμφωνα με τα κριτήρια που αναλυτικά αναφέρονται πιο κάτω,  κατ’ ανώτατο όριο σαράντα πέντε (45) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και  πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα:

Α. Για την ειδίκευση: «Θεατρολογία» ο  αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25) άτομα.

Β. Για την ειδίκευση: “Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές” ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) άτομα

Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 866,6 € (συνολικό ύψος διδάκτρων 2.600€), τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, μία κατά την εγγραφή και οι υπόλοιπες στην αρχή (το πρώτο δεκαήμερο) του κάθε ενός από τα δύο πρώτα εξάμηνα φοίτησης.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, σε ποσοστό μέχρι 30% του αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ, οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 35 ν. 4485/2017 και το Φ.Ε.Κ. 3387/10-8-2018.

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης Σχολής, παρέχονται επίσης δύο (2) υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια στους πρωτεύσαντες  φοιτητές/σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αναλυτικά και ανά ειδίκευση:

Α.  Στην   ειδίκευση «Θεατρολογία» γίνονται δεκτοί:

 • Πτυχιούχοι του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ Θεάτρου ή Θεατρικών Σπουδών, Κινηματογράφου, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Πτυχιούχοι του Ανοικτού Πανεπιστημίου με πτυχίο συναφούς προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. γνωστικού αντικειμένου.
 • Πτυχιούχοι φιλοσοφικών σχολών (τμημάτων ελληνικής φιλολογίας, ξένων  γλωσσών, ιστορικού-αρχαιολογικού, φιλοσοφίας και ψυχολογίας, κ.α.) και ανθρωπιστικών σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Πτυχιούχοι παιδαγωγικών σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Πτυχιούχοι κοινωνικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Καλών Τεχνών της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Β. Στην ειδίκευση: “Σκηνική πράξη: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές” γίνονται δεκτοί:

 • Πτυχιούχοι του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ Θεατρου ή Θεατρικών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Καλών Τεχνών της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, του άρθρου 34 του ν.4485/17, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ., εάν το αντικείμενό του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα είναι συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από 20 Μαΐου 2020 έως και 11 Σεπτεμβρίου 2020 .(παράταση προθεσμίας  υποβολής αιτήσεων  μέχρι την  Παρασκυεή 25   Σεπτεμβρίου 2020 /οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά εκτός από τα μαθήματα της υποκριτκής-σκηνοθεσίας και χορού  στα οποία οι υποψήφιοι θα εξεταστούν δια ζώσης σε ημερομηνίες και ώρες που θα ανακοινωθούν ) . Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» (Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 21100, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 96131, Υπεύθυνη: Αποστολοπούλου Αγγελική) από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 08.30 – 13.00.

Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διαθέσιμη από τη Γραμματεία και το δικτυακό τόπο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών- πρότυπο στο Παράρτημα Ι).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από φάκελο δραστηριοτήτων ο οποίος περιλαμβάνει: α) την καλλιτεχνική, εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου-ιας (με οπτικοακουστικό, φωτογραφικό ή έντυπο υλικό και υλικό τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας ή του καλλιτεχνικού έργου: δημοσιεύματα, κριτικές κλπ) και β) σύντομη έκθεση καλλιτεχνικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος-α ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα (έκτασης μιας σελίδας).
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και να αξιολογηθούν, αλλά η βεβαίωση περάτωσης σπουδών θα μπορεί να κατατεθεί μέχρι την τελευταία μέρα πριν τη διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στο ΠΜΣ. Επίσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής (Φωτοαντίγραφο).
 4. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψήφιου.

             Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 • Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (αν υπάρχει) ή γραπτής εργασίας σε μάθημα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών σχετικού με το αντικείμενο του ΠΜΣ από́ τη γραμματεία του οικείου Τμήματος όπου θα αναγράφονται το θέμα της εργασίας, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές (φωτοαντίγραφο). ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν δικαιολογητικό είναι υποχρεωτικό για την ειδίκευση: “Θεατρολογία” και προαιρετικό για την ειδίκευση: “Σκηνική Πρακτική: διδακτική και κοινωνικές εφαρμογές”. Ωστόσο και για τις δύο ειδικεύσεις, η προσκόμισή του προσμετράται θετικά.
 • Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου
 • Αντίγραφο πτυχίου άλλου Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 •  Συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν
 • Πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον διεθνούς ξένης γλώσσας (Αγ­γλι­κή, Γαλ­λι­κή). H γνώ­ση της ξέ­νης γλώσ­σας πι­στο­ποι­εί­ται α) με την κα­τά­θε­ση αναγνωρισμένων  σχε­τι­κών τίτ­λων γλωσσομάθειας, β) με άλλα σχετικά́ στοιχεία, όπως προηγούμενη φοίτηση σε αγγλόφωνο ή άλλης γλώσσας Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, γ) εάν δεν υπάρχουν τα παραπάνω, με γραπτή εξέταση  κατά γλώσσα. O­ι αλ­λο­δα­ποί υ­πο­ψή­φιοι ο­φεί­λουν να γνω­ρί­ζουν επαρ­κώς την ελ­λη­νι­κή. H ε­πάρ­κεια της ελ­λη­νο­μά­θειας πι­στο­ποι­εί­ται ό­πως ο­ρί­ζουν οι σχε­τι­κές δι­α­τά­ξεις.

Επιπλέον οδηγίες προς τους/τις υποψήφιους για την υποβολή του φακέλου

 1. Στο αρχείο της αίτησης, συμπληρώστε υποχρεωτικά τη λίστα με τα δικαιολογητικά (απαραίτητα και προαιρετικά) που πρόκειται να συνυποβάλλετε. Εάν ο χώρος δεν είναι αρκετός, παρακαλούμε να συνεχίστε στο πίσω μέρος της σελίδας.
 2. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένα αντίγραφα από Δικηγόρο για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες της Αλλοδαπής (βάσει του ν. 4250, άρθρο 1, παρ. 2β ΦΕΚ 74/26.3.2014) και οργανωμένα σε φάκελο/ντοσιέ με ζελατίνες με τη σειρά που τα έχετε αναφέρει στην αίτηση.
 3. Σε κάθε ζελατίνα να αναγράφεται ο αριθμός του δικαιολογητικού που αντιστοιχεί στη λίστα της αίτησης.
 4. Σε κάθε ζελατίνα να περιέχεται μόνο ένα δικαιολογητικό. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ. μπορούν να τοποθετηθούν σε μία ζελατίνα αρκεί να αναγράφεται καθαρά το πλήθος τους στην αίτηση.
 5. Στο εξώφυλλο του φακέλου/ντοσιέ θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας.
 6. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλετε στην αίτησή σας δεν επιστρέφονται.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α. Για την ειδίκευση: «Θεατρολογία»:

 •   Η επίδοση σε γραπτές  εισαγωγικές εξετάσεις
 • Ο γενικός βαθμός πτυχίου του υποψηφίου με προϋπόθεση ο μέσος όρος της βαθμολογίας είναι τουλάχιστον επτά (7). Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα αποφοιτήσει, ο γενικός βαθμός στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς και τον αριθμό τους.
 • Οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες,  η πτυχιακή εργασία ή ελλείψει αυτής η γραπτή εργασία σε μάθημα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
 • Η προσωπική συνέντευξη, στο πλαίσιο της οποίας συνεκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση των υποψηφίων.
 •   Η ποιότητα του περιεχομένου του φακέλου δραστηριοτήτων του υποψηφίου στον οποίον περιλαμβάνονται: οπτικοακουστικό, φωτογραφικό ή έντυπο υλικό και υλικό τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας ή του καλλιτεχνικού έργου: βεβαιώσεις, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ.

Αξιολόγηση κριτηρίων

Τα παραπάνω κριτήρια αξιολογούνται ως εξής:

Ο συντελεστής βαρύτητας της γραπτής  εξέτασης είναι 40% 

Ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού πτυχίου είναι 20%

Ο συντελεστής βαρύτητας των δημοσιευμένων  επιστημονικών εργασιών,  της πτυχιακής εργασίας ή ελλείψει αυτής της γραπτής εργασίας σε μάθημα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ είναι 15%

Ο συντελεστής βαρύτητας της προσωπικής συνέντευξης είναι 15% 

Ο συντελεστής βαρύτητας της ποιότητας του φακέλου δραστηριοτήτων είναι 10%

Β. Για την ειδίκευση: «Σκηνική Πρακτική: διδακτική και κοινωνικές εφαρμογές»:

 • Ο γενικός βαθμός πτυχίου του υποψηφίου με προυπόθεση ο μέσος όρος της βαθμολογίας είναι τουλάχιστον επτά (7). Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα αποφοιτήσει, ο γενικός βαθμός στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς και τον αριθμό τους.
 • Η καλλιτεχνική εξέταση η οποία πραγματοποιείται είτε μεσω σκηνικής παρουσίασης (για την Υποκριτική, τη Σκηνοθεσία και τον Χορό), είτε μέσω κατάθεσης φακέλου εργασίας (για την Σκηνογραφία/Ενδυματολογία και τον Θεατρικό Φωτισμό). Ο φάκελος εργασίας μπορεί να περιέχει οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, μακέτες και σχέδια. 
 • Η προσωπική συνέντευξη, στο πλαίσιο της οποίας συνεκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση των υποψηφίων.
 • Η ποιότητα του περιεχομένου του φακέλου δραστηριοτήτων του υποψηφίου στον οποίον περιλαμβάνονται: οπτικοακουστικό, φωτογραφικό ή έντυπο υλικό και υλικό τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας ή του καλλιτεχνικού έργου: βεβαιώσεις, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνονται δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες ή η διπλωματική εργασία του υποψήφιου, αν υπάρχει.

Αξιολόγηση κριτηρίων

Τα παραπάνω κριτήρια αξιολογούνται ως εξής:

Ο συντελεστής βαρύτητας της καλλιτεχνικής εξέτασης είναι 40% και τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής: α. Πρωτοτυπία και προσωπικό καλλιτεχνικό στίγμα στην προσέγγιση του θέματος. β. Ποιότητα τεχνικών και/ή εκφραστικών και/ή αισθητικών απαιτήσεων της παρουσίασης, γ. Σαφήνεια και αποτελεσματικότητα στην απόδοση της θεματικής της παρουσίασης και δ. Βαθμός τεχνικής αρτιότητας της εκτέλεσης της παρουσίασης ο οποίος πιστοποιεί την εξοικείωση του υποψήφιου/ας με τα εκφραστικά μέσα και τους κώδικες της τέχνης του.

Ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού πτυχίου είναι 20%.

Ο συντελεστής βαρύτητας της προσωπικής συνέντευξης είναι 20% .

Ο συντελεστής βαρύτητας της ποιότητας του φακέλου δραστηριοτήτων είναι 20% .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

      Οι υποψήφιοι (μόνον όσοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) θα συμμετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020. Οι επιτυχόντες στην εξέταση αυτή, μαζί με τους υπόλοιπους υποψήφιους που πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια βάσει δικαιολογητικών, θα λάβουν μέρος σε εισαγωγικές εξετάσεις ως εξής:

Α. Για την ειδίκευση: «Θεατρολογία»:

Σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις, την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020 στις εξής θεματικές περιοχές :

 • Ιστορία Αρχαίου Ελληνικού  Θεάτρου

και

 • Ιστορία Νεοελληνικού Θεάτρου

Για τη σχετική βιβλιογραφία  [πατήστε εδώ]

Οι υποψήφιοι της ειδίκευσης «Θεατρολογία» θα παραστούν την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020 σε προσωπική συνέντευξη στο πλαίσιο της οποίας συνεκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση τους. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών ή της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Β. Για την ειδίκευση: «Σκηνική Πρακτική: διδακτική και κοινωνικές εφαρμογές»:

Σε καλλιτεχνική εξέταση, το πρωί του Σαββάτου 03 Οκτωβρίου 2020. Η εξέταση πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους, ανάλογα με την κατεύθυνση του κάθε υποψήφιου/ας:

 1. Για την Υποκριτική, μεσω σκηνικής παρουσίασης διάρκειας έως 10 λεπτά η οποία συνίσταται σε παρουσίαση θεατρικού μονολόγου, ή σκηνικού γεγονότος σωματικού θεάτρου ή συνδυασμό των δύο.
 2. Για την Σκηνοθεσία, μέσω παρουσίασης σε βίντεο, αποσπάσματος θεατρικής σκηνοθεσίας του υποψήφιου, διάρκειας έως 5 λεπτά και προφορικής τεκμηρίωσής της από τον υποψήφιο, διάρκειας έως 5 λεπτά.
 3. Για τον Χορό, μέσω σκηνικής παρουσίασης της επιλογής του υποψήφιου/ας, διάρκειας έως 10 λεπτά.
 4. Για την Σκηνογραφία/Ενδυματολογία και τον Θεατρικό Φωτισμό, μέσω κατάθεσης φακέλου εργασίας. Ο φάκελος εργασίας μπορεί να περιέχει οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, μακέτες και σχέδια και ο/η υποψήφιος/α θα έχει στη διάθεσή του έως 10 λεπτά για την προφορική παρουσίαση του φακέλου.  Η επιλογή του θέματος για όλα τα είδη παρουσίασης, γίνεται από τον/την υποψήφιο/α.

Όλες και όλοι οι υποψήφιοι της ειδίκευσης «Σκηνική Πρακτική: διδακτική και κοινωνικές εφαρμογές», το απόγευμα του Σαββάτου 03 Οκτωβρίου 2020 θα έχουν στη διάθεσή τους 45 λεπτά για να δοκιμαστούν σε σύνταξη γραπτού κειμένου, σε θέμα που θα τους δοθεί επιτόπου από τα μέλη της επιτροπής Εξέτασης/Επιλογής. Κατά την παράδοση του γραπτού κειμένου, οι υποψήφιοι/ες θα παραστούν σε προσωπική συνέντευξη διάρκειας μέχρι 10 λεπτά στο πλαίσιο της οποίας συνεκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση τους. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών ή της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Ο ακριβής τόπος και η ώρα των εξετάσεων θα οριστικοποιηθεί με νεότερη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (http://ts.uop.gr/)

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων για την ειδίκευση «Σκηνική Πρακτική: διδακτική και κοινωνικές εφαρμογές, το δεύτερο μέρος της εξέτασης σε ό,τι αφορά στην προσωπική συνέντευξη, ενδέχεται για κάποιους υποψήφιους/ες να παραταθεί και για την επόμενη ημέρα, Κυριακή 04  Οκτωβρίου. 

Διεύθυνση Γραμματείας:

Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 21100, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 96131 Υπεύθυνη: Αποστολοπούλου Αγγελική

Υπογραφή

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

Ακαδ. έτους 2020.-2021

«Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική»

στην ειδίκευση (κυκλώνετε το Α. Ή το Β.):

Α. «Θεατρολογία

Β. «Σκηνική Πρακτική: διδακτική και κοινωνικές εφαρμογές»

του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΑΙΤΗΣΗ

πώνυμο: _____________________

Όνομα:  _______________________

‘Όνομα Πατέρα: _________________

Έτος Γέννησης: __________________

Τόπος Γέννησης: _________________

Διεύθυνση:________________________

____________________________________

____________________________________

Τηλ.: __________________________

Κινητό: _______________________

email: _________________________

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πτυχιούχος/Τμήματος: _______________________________

Σχολής:_______________________________

Πανεπιστημίου:____________________________

Έτος αποφοίτησης: _______________

Αποφ. ΔΙΚΑΤΣΑ: _______________________________

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών:

_________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Ξένες Γλώσσες/Επίπεδο:_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Τόπος, Ημερ/νία

 Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου  για την εισαγωγή μου  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» στην ειδίκευση «———————————————————————————————————— ».

Συνημμένα υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. _________________________________

2. _________________________________

3. _________________________________

4. _________________________________

5. _________________________________

6. _________________________________

7. _________________________________

8. _________________________________

9. _________________________________

10. ________________________________

11. ________________________________

12. ________________________________

13. ________________________________

Ο Αιτών/ Η Αιτούσα

Υπογραφή