Οι σταυροί στην παράταξη Νίκα στη Λακωνία

0
310

1 ) BEPOYTHΣ ΘEOΔΩPOΣ TOY NIKOΛAOY 5498

2 ) ΣΠYPIΔAKOY MAPΓAPITA TOY ΓEΩPΓIOY 4021

3 ) TZINIEPHΣ NIKΩN TOY ΣΠYPIΔΩNOΣ 3670

4 ) TZEΦEPAKOΣ IΩANNHΣ TOY ΓEΩPΓIOY 3452

5 ) KAΛOΓEPAKOΣ ΛEANΔPOΣ TOY NIKOΛAOY 3443

6 ) ΦΩTAKOY AIKATEPINH (KATEPINA) TOY ΛEΩNIΔA 3194

7 ) KAPPAΣ ΠANAΓIΩTHΣ (TAKHΣ) TOY ΘEOΔΩPOY 2477

8 ) ΔEMEΣTIXAΣ KOMNHNOΣ TOY AΛEKOY 2142

9 ) NIKIA ANTΩNIA TOY ΣΩTHPIOY 1493

10 ) ΔOYMANHΣ ΔAMIANOΣ TOY ANTΩNIOY 1197

11 ) XIΩTH EYPYΔIKH (BIKY) TOY TZANETOY 1035

12 ) ΘEOΔΩPIΔH BENETTA TOY KYPIAKOY 471