Οι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ελαφονήσου

0
75

Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, με θητεία από σήμερα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Την κ. ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Τύπου, Περιβάλλοντος, Τουρισμός , Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. Τον κ. ΑΡΩΝΗ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Ανάπτυξης, Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Εργαζομένων
3. Τον κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Ελευθερίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Ηλεκτροφωτισμού, Υδρευσης και Καθαριότητας.
4. τον κ. ΜΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του Αντωνίου άμισθο Αντιδήμαρχο Γενικών καθηκόντων

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ που αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΜΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του Αντ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ.
Ε. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ο Δήμαρχος
ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ