Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προ δέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα

0
125

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι εκδόθηκε η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 103399/27.10.2022 και θέμα:
«Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προ δέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)»

Με τις διατάξεις των άρθρων 53-55 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) και της υπ.’ αρ. 68281/05-07-2022 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προ-δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα» (Β’ 3647) θεσμοθετήθηκε το εθνικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων και τέθηκε σε εφαρμογή ένας ενιαίος μηχανισμός ελέγχου και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου που διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας. Το νέο σύστημα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ασφάλεια χάρη στον συνδυασμό σύγχρονων εργαλείων που περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση των νέων διαδικασιών, όπου είναι εφικτό, με παράλληλη δυνατότητα ελέγχου από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Διευκρινίζεται ότι οι δυνατότητες που παρέχονται στους ενδιαφερόμενους για αυτόματη δέσμευση και προ-δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δεν τους απαλλάσσει από την ευθύνη της τελικής επιλογής τους, μέσω της οποίας οφείλουν να διασφαλίζουν την εξατομίκευση της επιχείρησης τους, χωρίς να δημιουργούν σύγχυση ή να παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό και να εκμεταλλεύονται ξένη φήμη.

Συνεπώς, για την ορθή και σύννομη επιλογή του λεκτικού δεν αρκεί η αποδοχή του από το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο αποτελεί εργαλείο διευκόλυνσης. Σε κάθε περίπτωση, η τελική επιλογή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανόνες, η μη τήρηση των οποίων επιφέρει τις συνέπειες και τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 της υπ. αρ. 68281/05-07-2022 υπουργικής απόφασης.

Εν όψει της θέσης σε λειτουργία της πλατφόρμας για την αυτόματη δέσμευση και προ-δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δίνονται διευκρινίσεις για τα εξής ζητήματα:

1.Αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου από υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 8 ΥΑ 68281/2022 (Β΄3647)
2.Αυτόματη δέσμευση διακριτικού τίτλου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα (παρ. 2 άρθρου 4 ΥΑ 68281/2022 (Β΄3647)
3.Αυτόματη προ-δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου (προαιρετική διαδικασία) (άρθρο 9 ΥΑ 68281/2022 (Β΄3647)
4.Έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά την αυτόματη δέσμευση ή προ-δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου (παρ. 6. Άρθρου 8 ΥΑ 68281/2022 (Β΄ 3647)
5.Δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 10 ΥΑ 68281/2022 (Β΄3647)
6.Πανελλήνια ισχύς επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (άρθρο 1 ΥΑ 68281/2022 (Β΄3647)
7.Έλεγχος στο Μητρώο Σημάτων (άρθρα 5 και 14 ΥΑ 68281/2022 (Β΄3647)
8.Δυνατότητα χρήσης πανομοιότυπης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (άρθρο 6 ΥΑ
1.68281/2022 (Β΄ 3647)
9.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Παραδείγματα (άρθρο 7 ΥΑ 68281/2022 (Β΄3647)
10.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Τέλη δέσμευσης/ προ-δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου
2.(άρθρο 11 ΥΑ 68281/2022 (Β΄ 3647).

Συνημμένα η εγκύκλιος