Λύση στην έκδοση Κάρτας Αγρότη έπειτα από παρέμβαση Βορίδη

0
166
Ôfi flÙ·Ú ÙÁÚ ƒ«Ã.‘.œ. ‘ÒÈÍ‹Î˘Ì ÙÁÚ Õ›·Ú ƒÁÏÔÍÒ·Ùfl·Ú ·ÒÔıÛfl· ÙÔı ıÔıÒ„Ô˝ ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ Ã‹ÍÁ ¬ÔÒfl‰Á, ÙÁÌ  ıÒÈ·Ífi 12 …·ÌÔı·ÒflÔı 2020. (EUROKINISSI/»¡Õ¡”«”  ¡ÀÀ…¡—¡”)

Με την παρέμβαση του Υπουργού καθίσταται εκ νέου δυνατή η ανανέωση της Κάρτας από τους ενδιαφερόμενους αγρότες για όσο διάστημα το σύστημα υποδοχής δηλώσεων (ΟΣΔΕ) παραμένει κλειστό στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού (COVID19).

Με αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται το θέμα που είχε δημιουργηθεί και οι αγρότες αποκτούν εκ νέου πρόσβαση στην απαραίτητη ρευστότητα για την κάλυψη των παραγωγικών αναγκών τους, με κάθε πρόσφορο μέσο και με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία.