Επιστολή Προέδρου προς τον Περιφερειάρχη για τη δράση ΟΧΕ Μάνης

0
39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθάκη 3, 23 200 Γύθειο
Γύθειο 31 Αυγούστου 2021
Τηλέφωνο : 2733022279, 2733029006 εσωτ. 5
Αρ. Πρωτ. 1998/Φ2702
Fax : 2733022008

e-mail : gytheioc@otenet.gr

Website : www.lakoniacci.gr

Προς:
κ. Παναγιώτη Νίκα
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Τρίπολη
Κοιν.:

1. Προϊστάμενο ΕΥΔ ΠΠ κ. Αντ. Ψαράκη
Τρίπολη

2. ΜΜΕ

Θέμα: Αίτημα για αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης της δράσης 3.a.ΟΧΕ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Με την έκδοση της τροποποίησης 264347/19-08-2021 της πρόσκλησης της δράσης 3.a.ΟΧΕ.1 «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», με την οποία δίνεται παράταση στην υποβολή φακέλων έως τις 27/09/2021, επανερχόμαστε στο αίτημά μας για αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης τουλάχιστον στα 2.500.000€.

Είναι επιτακτική η ανάγκη για την εύρεση επιπλέον κονδυλίων ενίσχυσης της δράσης προκειμένου να ενταχθούν όσο το δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις του Δήμου Ανατολικής Μάνης, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης μετά τις τεράστιες ζημιές που έχει υποστεί η περιοχή από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, ζημιές που θα έχουν αντίκτυπο σε όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής. Είναι απολύτως λογικό μετά τα τραγικά αυτά γεγονότα να υπάρξει η ανάγκη για υποβολή φακέλου από περισσότερες επιχειρήσεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ