Ενστάσεις των Προέδρων των T.K του Δήμου Σπάρτης για τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ

0
201

Προς : το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ                                                      Σπάρτη, 18 / 5 / 2020

Γκορτσολόγου 60,  Σπάρτη

Θέμα : Ενστάσεις των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης ως προς τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ

Κοινοπ :

κ. Δήμαρχο Σπάρτης

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σπάρτης

Αξιότιμες-οι κυρίες-οι,

κατόπιν ανάγνωσης της 2ης μελέτης(Απρίλιος 2020) του Διευθυντή της ΔΕΥΑΣ κ. Τρακάκηπου αφορά στη νέα τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης, σας παραθέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα – ενστάσεις και παρακαλούμε για την απάντησή τους :

Α)Γιατί, τόσο στις δύο (2) μελέτες της εταιρείας ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ (Ιανουάριος και Απρίλιος 2020), όσο και στην 1η μελέτη του Διευθυντή της ΔΕΥΑΣ(Φεβρουάριος 2020) η κατανάλωση του νερού υπολογίζεται στα 40 κ.μ. / τρίμηνο, ενώ  στη 2η μελέτη (Απρίλιος 2020) του Διευθυντή της ΔΕΥΑΣ υπολογίζεται στα 40 κ.μ. / εξάμηνο, γεγονός που οδηγεί σε πολύ μεγάλη απόκλιση στον υπολογισμό του ετήσιου κόστους ;

Σε Κοινότητες με φυσική ροή :

40 κ.μ. / εξάμηνο : 74,46 € ετησίως   –   40 κ.μ. / τρίμηνο : 115,14 € ετησίως   

Σε Κοινότητες με άντληση :

40 κ.μ. / εξάμηνο : 99,32 € ετησίως   –   40 κ.μ. / τρίμηνο : 176,16 € ετησίως    

Πόσο ρεαλιστική είναι η κατανάλωση των 40 κ.μ. / εξάμηνο όταν στις μελέτες της ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ αναφέρεται :

«Δεύτερη διαπίστωση είναι ότι από στις τέσσερις κλίμακες που εφαρμόζει η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης, ο μεγάλος όγκος των λογαριασμών (κυβικών) βρίσκεται στις πρώτες δύο κλίμακες (1-40 μ³ και 41-80 μ³), όπου συγκεντρώνεται το 75,37% του συνόλου των λογαριασμών για τα έτος 2018». (παρ. 9 , σελ. 25)

Β) Με ποιο τρόπο γίνεται ο καταμερισμός των εξόδων στις Δημοτικές Ενότητες ; Βάσει των υδρομέτρων ; Βάσει του πληθυσμού τους ; Οι καταναλωτές που απολαμβάνουν υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στα έξοδα σε σχέση με αυτούς στους οποίους παρέχονται μόνο υπηρεσίες ύδρευσης ;

Γιατί η κατανομή των εξόδων στις Δημοτικές Ενότητες δεν γίνεται ανάλογαμε τα υδρόμετρα(ή τον πληθυσμό τους), αλλά στις Δ.Ε. Μυστρά, Πελλάνας, Φάριδος, Οινούντος και Θεραπνών χρεώνεται το ίδιο ποσό, π.χ. για «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ή «Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας» ;

Γ)Γιατί προτείνεται ενιαίο πάγιο σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και ενιαία κλίμακα στην κατανάλωση του νερού, τόσο στις Κοινότητες με φυσική ροή όσο και στις Κοινότητες με άντληση, αν και  ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΣ, στην 9η σελίδα της μελέτης του, αναφέρει τα εξής ;

     «Το άρθρο 26 του Ν. 1069/80 αναφέρεται στη διαφοροποίηση των τελών, όπου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί:

1ο) να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης για τους κατοίκους των δήμων ή κοινοτήτων ή συνοικισμών αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση οι οποίοι εξυπηρετούνται με δικό τους δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης και

2ο) να θεσπίζονται διαφορετικά τιμολόγια κατά περιοχές ανάλογα με τα εκτελούμενα έργα ή με το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων της περιοχής».

Γιατί η ΔΕΥΑΣ δεν μας παρέχει πληροφορίες για το κόστος παροχής των υπηρεσιών της για κάθε Κοινότητα ;

Δ) Ποιες ενέργειες πραγματοποιεί η Διοίκηση της ΔΕΥΑΣγια να εισπράξει τα οφειλόμενα ; Τα έσοδα που αναγράφονται αφορούν στα εισπραχθέντα ή στα τιμολογηθέντα ; Υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, επιχειρήσεις ή ιδιώτες ; Βεβαιώνονται τα χρέη τους στην Εφορία ;

Ε)Πως αναλύεται κάθε κατηγορία εξόδων, π.χ. «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»,  «Αμοιβές και έξοδα τρίτων», «Παροχές τρίτων», «Διάφορα έξοδα», «Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας»;

Πόσους και ποιους (όχι ονομαστικά) αφορά ;  Γίνεται προσπάθεια περιορισμού των εξόδων και ορθολογικής διαχείρισης των δαπανών ;

ΣΤ) Πως εξηγείται το γεγονός ότι η εταιρεία ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ, αν και στις δύο μελέτες της, Ιανουάριος και Απρίλιος 2020, αναγράφει τα ίδια στοιχεία στις παραγράφους 1 έως και 9, διαφοροποιείται στη 10η παράγραφο : «Πρόταση τιμολογιακής πολιτικής» ; Ποιος είναι ο συντάκτης ; Γιατί δεν υπογράφει τις μελέτες του ;

Ζ) Θεωρείτε ότι είναι εφικτήη εισπραξιμότητα τωνπροτεινόμενων τελών από τους επαγγελματίες (ξενοδοχεία, εστιατόρια, ελαιοτριβεία κ.λ.π.) και δεν θα οδηγήσουν στην καταγραφή νέων ανείσπρακτων οφειλών, όταν οι χρεώσεις είναι οι παρακάτω :

      1.000 κ.μ.    –     1.412,00 €

      2.000 κ.μ.    –     3.672,50 €

      3.000 κ.μ.    –     5.932,50 €κ.λ.π.

Η) Διενεργείται έλεγχος στη ΔΕΥΑΣ από ορκωτούς λογιστές ή εσωτερικό ελεγκτή στο πλαίσιο της αποδοτικότερης λειτουργίας της ;

Θ) Πως είναι δυνατόν, εν μέσω της τρέχουσας οικονομικής δυστυχίας όπου η κοινωνία «ματώνει καθημερινά», ορισμένοι ολίγοι να διατηρούν τα ηγεμονικά προνόμιά τους και να απαιτούν από τους πολλούς αυξήσεις από 185 – 328 %, σε ένα αγαθό απαραίτητο για τη ζωή ; 

Αξιότιμες-οι κυρίες-οι,

επανυποβάλουμε τις προτάσεις που σας είχαμε καταθέσει στις αρχές Μαρτίου :

  1. Διατήρηση της υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής για οικιακή και επαγγελματική χρήση
  2. Πάταξη της αλόγιστης σπατάλης και της υπερκατανάλωσης του νερού
  3. Αποτελεσματικότερη λειτουργία του μηχανισμού είσπραξης των οφειλών (χρήση ψηφιακών

υδρομέτρων, σφράγισμα των αναλογικών υδρομέτρων με κασσιτεροκόλληση (καλάι) και βουλοκέρι για την αποφυγή εξωτερικών παρεμβάσεων)

  • Μείωση των λειτουργικών εξόδων καθώς και των εξόδων διοικητικής λειτουργίας
  • Μείωση του κόστους της δαπανώμενης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας
  • Συνεργασία των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Κοινοτήτων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών
  • Χρέωση του υδρομέτρου στα μίσθια να επιβαρύνει τον ενοικιαστή και όχι τον ιδιοκτήτη
  • Έκδοση των λογαριασμών ανά μήνα ή δίμηνο στις επαγγελματικές χρήσεις όπου παρατηρούνται μεγάλες καταναλώσεις,  για εφικτή εισπραξιμότητα
  • Συνεργασία του Δήμου Σπάρτης και της ΔΕΥΑΣ ώστε, όπου υφίσταται κοινό υδρο/αρδευτικό δίκτυο, το κόστος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να μην επιβαρύνει αποκλειστικά τη ΔΕΥΑΣ

και παραμένουμε αρωγοί στην προσπάθειά σας για την επίλυση των προβλημάτων, καθώς και την εξυγίανση και την επίτευξη της βιωσιμότητας της ΔΕΥΑΣ.

Οι Πρόεδροιτων παρακάτω Κοινοτήτων  :

Α/ΑΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑ/ΑΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1Αγία Ειρήνη (Βάρσοβα)21Κλαδάς
2Άγιοι Ανάργυροι22Κονιδίτσα
3Άγιος Ιωάννης23Λογγανίκος
4Άγιος Κωνσταντίνος24Λογγάστρα
5Αγόριανη25Μαγούλα
6Αγριάνοι26Μυστράς
7Αναβρυτή27Ξηροκάμπι
8Βαμβακού28Παλαιοπαναγιά
9Βαρβίτσα29Παρόρι
10Βασαράς30Πελλάνα
11Βασιλική31Περιβόλια
12Βορδόνια32Πλατάνα
13Βουτιάνοι33Ποταμιά
14Βρέσθενα34Σελλασία
15Θεολόγος35Σκούρα
16Καλλονή36Σουστιάνοι
17Καλύβια Σοχάς37Τρύπη
18Καμίνια
19Καρυές
20Καστόρι