Ενημέρωση για τις Ι.Κ.Ε από το Επιμελητήριο Λακωνίας

0
113

Σας ενημερώνουμε ότι η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα προβεί σε εφαρμογή των διατάξεων της εγκυκλίου της Γ.Γ.Ε., Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.-ΥΜΣ με αριθμό 60522/10.6.2022 με θέμα: Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α΄71)) και θα θέσει σε αναστολή καταχώρισης τις ΙΚΕ που έχουν παραλείψει να πιστοποιήσουν το εταιρικό κεφάλαιο κατόπιν της σύστασής τους ή της αύξησης αυτού.
Με βάση την κείμενη νομοθεσία, αν οι υπόχρεοι δεν έχουν προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του εταιρικού τους κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία (για τις ΙΚΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012, δηλαδή ένας μήνας μετά τη σύσταση ή την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιακές εισφορές), η εταιρεία τίθεται σε αναστολή καταχώρισης.
Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την ως άνω εγκύκλιο, κάθε υπόχρεος μπορεί είτε να υποβάλει σχετική αίτηση καταχώρισης της πιστοποίησης του εταιρικού κεφαλαίου εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τεθεί η εταιρεία σε αναστολή καταχώρισης (αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4919/2022).
Παρακαλούμε όσοι υπόχρεοι δεν έχουν προβεί στις ενέργειες αυτές να το πράξουν άμεσα προς αποφυγή των κυρώσεων που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητήριου Λακωνίας