Δήμος Σπάρτης: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

0
80

Στα πλαίσια του Νόμου 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωναϊού, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων, ην ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15/2/2020 μέχρι 30/6/2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων από 15/2/2020 έως 11/6/2021.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωναϊού.

Στον ανωτέρω νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλοντα το αργότερο έως 31/10/2021.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι :

-Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα: τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

-Τα φυσικά πρόσωπα να πληρούν μια τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

ii) είναι άνεργοι,

iii) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

iiii) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Σπάρτης και στα τηλέφωνα 27313 61104 και 27313 61105.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ