Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων στο Δήμο Μονεμβασίας

0
99

Οι δυσμενείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι αυξανόμενες ανάγκες του αστικού πληθυσμού σε νερό και η εξάντληση των υπαρχόντων υδάτινων πόρων, καθιστούν πρωταρχικής σημασίας τη βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού που παρέχονται για αστική χρήση.
Ο Δήμος Μονεμβασίας εκπόνησε σχετική μελέτη την οποία υπέβαλε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, η οποία εγκρίθηκε και το έτος 2021 ύστερα από διαγωνιστικές διαδικασίες, η COSMOTE εγκατέστησε 213 παλμικά παροχομέτρα (έξυπνοι μετρητές) στις υδροληψίες του δικτύου ύδρευσης (Δ.Ε Βοιών:77, Δ.Ε Μολάων: 31, Δ.Ε Ζάρακα: 24, Δ.Ε Ασωπού: 17 και Δ.Ε Μονεμβασίας: 64, καθώς και 102 βαλβίδες αντεπιστροφής στις δεξαμενές του δικτύου ύδρευσης του Δήμου (Δ.Ε Βοιών: 47, Δ.Ε Μολάων: 16, Δ.Ε Ζάρακα: 5, Δ.Ε Ασωπού: 6 και Δ.Ε Μονεμβασίας: 28, συνολικού προϋπολογισμού 460.114,40 €, για την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση και διαχείριση της παροχής και κατανάλωσης νερού, σε πραγματικό χρόνο και με ακρίβεια, προκειμένου να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, σταθεροποίηση της πίεσης του νερού, έλεγχος της ποιότητάς του, ανίχνευση τυχόν διαρροών, ενώ μειώνονται σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας και οι δημοτικές δαπάνες.
Πρόκειται για το πρώτο έργο μέτρησης ύδατος στην Ελλάδα που υλοποιείται με τη χρήση τεχνολογίας Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ